Prijedlog zakona o društvenom preduzetništvu u RS: Sramno je da nisu usvojeni konstruktivni prijedlozi stručnjaka

Sramno je da nisu usvojeni konstruktivni prijedlozi stručnjaka i aktivista civilnog sektora sa dugogodišnjim iskustvima u predmetnoj oblasti u trenutku kada se društvena preduzeća suočavaju sa nizom problema u poslovanju

BUKA portal / 25. Novembar 2021

 

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva (neformalne mreže stručnjaka, udruženja i socijalnih preduzeća), prve ovog tipa u BiH reagovalo je na aktuelni Prijedlog zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske, koji je razmatran na 19. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

"U ranijem periodu, u više navrata, komentare smo dostavili Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske, ali isti nisu prihvaćeni. Tokom prethodnih godina aktivno smo inicirali konkretne mjere podrške razvoju društvenih preduzeća, ali su takve mjere izostale. U isto vrijeme, broj društvenih preduzeća u Republici Srpskoj se (prema raspoloživim saznanjima) smanjuje, a poslovanje socijalnih/društvenih preduzeća prate brojne poteškoće. Ukoliko se ne usvoje adekvatne mjere podrške, upitan je i opstanak i razvoj ovog sektora", rekla je koordinatorica Koalicije dr Anita Šimundža.

Komentare na Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu su dostavili i nadležnim skupštinskim odbornicima / narodnim poslanicima u junu 2021. godine.

"Aktivno smo učestovovali na javnim raspravama povodom Nacrta zakona, te ponovno uputili komentare Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske, nakon čega je Ministarstvo privrede i preduzetništva dostavilo odgovor da komentari nisu uvaženi, jer su utvrdili da 'komentari nisu u skladu sa osnovnim ciljem i misijom samog zakona'. Razočarani smo ovakvim odgovorom, ali i iznenađeni, jer se kroz dosadašnju praksu nismo susreli sa pojmom 'misija zakona', imajući u vidu da je poznato da se misija odnosi na preduzeća/organizacije. Tokom javnih rasprava nije postojala spremnost Ministarstva da uvaži naše komentare", pojašnjava Šimundža.

Komentari koje je pripremila Šimundža (doktorica ekonomskih nauka u oblasti socijalnog/društvenog preduzetništva) dobili su podršku većeg broja organizacija civilnog društva širom Republike Srpske, među kojima su i savezi i druge koalicije. Organizacije su dostavile Ministarstvu privrede i preduzetništva RS pisma podrške komentarima dr Anite Šimundža.

"Sramno je da nisu usvojeni konstruktivni prijedlozi stručnjaka i aktivista civilnog sektora sa dugogodišnjim iskustvima u predmetnoj oblasti u trenutku kada se društvena preduzeća suočavaju sa nizom problema u poslovanju zbog čega je upitan opstanak ovog sektora. Mišljenja smo da Prijedlog zakona karakteriše niz nedostataka zbog kojih nije moguće očekivati da ovaj sektor zaživi i razvija se, prije svega, jer ne omogućava jasnu ni kvalitetnu povezanost sa postojećim zakonima, niti konkretne oblike podrške koje društvena preduzeća mogu ostvariti. Cilj zakona je preširoko i neadekvatno formulisan, definicije društvenog preduzetništva i društvenog preduzeća (uzevši u obzir uslove) su nepotpune. Harmonizacija propisa je ključno pitanje kada je riječ o razvoju socijalnog/društvenog preduzetništva. Prijedlogom zakona nije precizirano ko će i na koji način urediti određena pitanja koja se bliže odnose na poslovanje svake od formi u kojoj bi mogla poslovati društvena preduzeća", pojašnjava Šimundža.
 
Dodaje da je već sada izvjesno da će se postojeća društvena preduzeća suočiti sa nizom nedoumica u vezi sa primjenom zakona, te da prijedlog zakona nije stimulativan za ove subjekte.

"Problematičan je sami koncept zakona, koji odudara od okvira zakonskih rješenja u zemljama Evropske unije. Prijedlogom zakona se društveno preduzetništvo ograničava na djelatnost koja se zasniva na tržišnim principima, dok je opštepoznato da se društveno preduzetništvo može provoditi u privrednim i neprivrednim djelatnostima. To znači da društveno preduzetništvo obuhvata tržišni i netržišni podsektor. Ovim Prijedlogom zakona nisu definisani konkretni podsticaji ili drugi vidovi podrške novim društvenim preduzećima i drugim subjektima društvenog preduzetništva", ističe Šimundža.

Procenat dobiti koji je predviđen za reinvestiranje u slučaju kada društvena preduzeća posluju u formi privrednih društava i i zadruga nije u skladu sa principima društvenog preduzetništva i praksom u zemljama EU i svijetu. To potvrđuju i primjeri iz zemlja iz regiona i EU.

"Naprijed navedeno je poznato onima koji se ozbiljno i posvećeno bave razvojem socijalnog preduzetništva, a do ovih informacija se može doći jednostavnim pretraživanjem putem Google pretraživača. U vezi sa naprijed navedenim, ukazali smo da je potrebno razmotriti i druga važna pitanja (imovina i dr). Obzirom da naši prijedlozi za unapređenje nacrta, potom i prijedloga zakona, nisu usvojeni, organizacije civilnog društva širom Republike Srpske, udružile su se (ponovno) i uputile pisma/dopise sa komentarima na Prijedlog zakona prema nadležnim skupštinskim tijelima i narodnim poslanicima. Pozvali smo narodne poslanike da odgovorno zastupaju interese građana, s dužnom pažnjom razmotre predmetne materijale, u nadi da će konačan ishod naših aktivnosti zalaganja za kvalitetan Zakon biti adekvatan okvir podrške za razvoj društvenog preduzetništva. Tokom diskusije o prijedlogu zakona na sjednici 24.11.2021. samo jedan narodni poslanik je rekao da smatra da je trebalo da se prijedlog zakona vrati na doradu, što je bio naš zahtjev", ističe Šimundža.

Dodaje da su zgroženi činjenicom da je u završnoj riječi pomoćnik Ministra privrede i preduzetništva RS koristio pojmove: „nevladine institucije“, „status društvenog preduzetništva.“

"Jasno je i evidentno elementarno poznavanje osnovih kategorija društvenog preduzetništva od strane Ministarstva privrede i preduzetništva RS. Svi koji podrže prijedlog zakona u obliku koji je razmatran na sjednici, doprinose produbljivanju teškog stanja u ovom sektoru. Mi vjerujemo u perspektivu građanskog aktivizma, prije svega, jer se tokom prethodnih godina koaliciji pridružio veći broj organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća širom Bosne i Hercegovine. U narednom periodu doći će do transformacije - razvoja Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u širi građanski pokret sastavljen od društvenih aktivista, udruženja građana/nevladinih organizacija i stručnjaka koji će svojim aktivizmom (bez političkog upliva) doprinijeti ostvarivanju potrebnih i korjenitih društvenih i ekonomskih promjena. Uvjereni smo da ćemo zajedničkim zalaganjem u konačnom doći do nivoa željenih promjena od značaja za razvoj sektora socijalnog preduzetništva", rekla je koordinatorica Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva dr Anita Šimundža.
 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.