Pročitajte što su dogovorili Dačić i Tači

Večernji list objavio je tekst sporazuma između Kosova i Srbije koji je danas parafiran u Briselu. Engleska verzija je službena. Prevod je neslužben.

Večernji.hr / 20. April 2013

 1. Postojaće Udruženje / Zajednica opština s većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu. Bit će otvorena za članstvo bilo kojoj opštini pod uslovom da se članovi slažu

2 Udruženje/ Zajednica će biti stvorena statutom. Njezin raspad može se dogoditi isključivo odlukom opština koje u njoj učestvuju. Pravne garancije  nalaze se u odgovarajućem zakonu i ustavnom zakonu (uključujući pravilo o dvotrećinskoj većini)

 3. Strukture Udruženja/ Zajednice uspostaviće se po istoj osnovi kao i postojeći statuti udruge srpskih opšina, tj. predsjednik, potpredsjednik, skupština, vijeće

 4. U skladu s ovlašćenjima dodijeljenim od strane Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i od strane kosovskog zakona, opštine koje učestvuju imat će pravo surađivati u kolektivnom ostvarivanju svojih ovlašćenja kroz Udruženje/Zajednicu. Udruženje/Zajednica imat će potpuni nadzor nad područjima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanog i ruralnog planiranja

5. Udruženje/Zajednica primijenjivat će i druge dodatne ovlasti koje joj mogu biti dodijeljene od strane centralne vlasti

6. Udruženje/Zajednica imat će predstavničku ulogu pred središnjom vlašću i u tu svrhu će imati mjesto u savjetodavnom vijeću zajednica. U ostvarivanju te uloge predviđena je funkcija nadzora

7. Postojaće jedna policija na Kosovu koja se zove Kosovska policija. Svi policajci na sjeveru Kosova bit će integrisani u okvir Kosovske policije. Plate će isključivo isplaćivati KP.

8. Pripadnicima ostalih srpskih sigurnosnih struktura bit će ponuđeno odgovarajuće mjesto u kosovskim strukturama

9. Postojaće regionalni policijski komandant za četiri sjeverne opštine s većinskim srpskim stanovništvom (Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavići). Komandant te regije biće kosovski Srbin predložen od strane Ministarstva unutarnjih poslova prema listi koju će dati četiri načelnika opštine u ime Udruženje/Zajednice. (Postojat će još jedan regionalni komandant za opštine Južna Mitrovica, Skenderaj i Vushtri). Regionalni komandant četiriju sjevernih opština sarađivat će s ostalim regionalnim komandantima.

10. Pravosudne vlasti će biti integrisane i radit će u okviru pravnog sistema Kosova. Apelacijski sud u Prištini uspostavit će komisiju sastavljenu od većine K/S sudija (K/S je očigledno skraćenica za kosovske Srbe, op.a.) koje će se baviti svim opštinama s kosovskim Srbima kao većinskim stanovništvom. Odjeljenje tog Apelacionog suda, sastavljen od administrativnog osoblja i sudija, sjediće trajno u Sjevernoj Mitrovici (Okružni sud Mitrovice). Svako radno tijelo navedenog odjela bit će sastavljeno većinom od K/S sudija. Odgovarajuće sudije će sjediti zavisno o prirodi slučaja u koji su uključeni.

11. U sjevernim opštinama bit će organizovani opštinski izbori tokom 2013. uz posredovanje OSCE-a u skladu s kosovskim zakonima i međunarodnim standardima.

12. Do 26. aprila bit će napisan plan realizacije (ovog sporazuma, op.a.) s vremenskim okvirom. U sprovođenju ovog sporazuma razmotriće se i princip transparentnog finansiranja.

13. Dvije strane intenzivirat će raspravu o energetici i telekomunikacijama i dovršiti je do 16. juna.

14. Usuglašeno je da nijedna strana neće blokirati niti poticati druge da blokiraju drugu stranu u napretku na njezinom putu prema EU.

15. Dvije strane uspostavit će odbor za provođenje (ovog sporazuma, op.a.), uz posredovanje EU.

 

Verzija na engleskom

Agreement of principles governing the normalization of relations

1. There will be an Association/Community of Serb majority municipalities in Kosovo. Membership will be open to any other municipality provided the members are in agreement

2. The Community/Association will be created by statute. Its dissolution shall only take place by a decision of the participating municipalities. Legal guarantees will be provided by applicable law and constitutional law (including the 2/3 majority rule).

3. The structures of the Association/Community will be established on the same basis as the existing statute of the Association of Kosovo municipalities e.g. President, vice President, Assembly, Council

4. In accordance with the competences given by the European Charter of Local Self Government and Kosovo law the participating municipalities shall be entitled to cooperate in exercising their powers through the Community/Association collectively. The Association/Community will have full overview of the areas of economic development, education, health, urban and rural planning 5. The Association/Community will exercise other additional competences as may be delegated by the central authorities

6. The Community/Association shall have a representative role to the central authorities and will have a seat in the communities consultative council for this purpose. In the pursuit of this role a monitoring function is envisaged

7. There shall be one police force in Kosovo called the Kosovo Police. All police in northern Kosovo shall be integrated in the Kosovo Police Framework. Salaries will be only from KP.

8. Members of other Serbian security structures will be offered a place in equivalent Kosovo structures

9. There shall be a Police Regional Commander for the four northern Serb majority municipalities (Northern Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok and Leposavici). The Commander of this region shall be a Kosovo Serb nominated by the Ministry of Internal Affairs from a list provided by the four mayors on behalf of the Community/Association. The composition of the KP in the north will reflect the ethnic composition of the population of the four municipalities. (There will be another Regional Commander for the municipalities of Mitrovica South, Skenderaj and Vushtri). The regional commander of the four northern municipalities will cooperate with other regional commanders.

10. The judicial authorities will be integrated and operate within the Kosovo legal framework. The Appellate Court in Pristina will establish a panel composed of a majority of K/S judges to deal with all Kosovo Serb majority municipalities. A division of this Appellate Court, composed both by administrative staff and judges, will sit permanently in northern Mitrovica (Mitrovica District Court). Each panel of the above division will be composed by a majority of K/S judges. Appropriate judges will sit dependant on the nature of the case involved.

11. Municipal elections shall be organised in the northern municipalities in 2013. with the facilitation of the OSCE in accordance with Kosovo law and international standards.

12. An implementation plan including time frame shall be produced by April 26. In implementing this agreement the principle of transparent funding will be addressed.

13. Discussions on Energy and Telecoms will be intensified by the two sides and completed by Junbe 16

14. It is agreed that neither side will block or encourage others to block the other side's progress in their respective EU paths

15. An implementation committee will be established by the two sides with the facilitation of the EU

 


Buka preporuka

Region

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.