REVIZIJA ČEŠLJALA 2019.GODINU: Katastrofalno stanje u Opštini Bileća - cijepanja javnih nabavki, budžet usvojen mimo pravila...

Glavna služba za reviziju RS provela je reviziju Opštine Bileća za 2019.godinu a sudeći prema objavljenim nalazima, u opštini je vladalo pravo rasulo.

Elvir Padalović / 15. Januar 2021

Naime, služba je izrazila negativno mišljenje o finansijskim izvještajima ove opštine te mišljenje sa rezervom o suklađenosti za 2019. godinu. 

"Po našem mišljenju, zbog značaja pitanja navedenih u pasusu Osnov za negativno mišljenje, Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj Opštine Bileća, ne prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2019. godine, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja" stoji u mišljenju Glavne službe za reviziju.

Podsjetimo, 2019. godina bila je godina kada je Poreska uprava blokirala račun ove opštine, te da je opština bila u potpunom rasulu.

Uz reviziju Konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Bileća za 2019. godinu, izvršena je revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonskim i drugim propisima.

Po mišljenju revizije, osim za navedeno u pasusu Osnov za mišljenje sa rezervom, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskom izvještaju Opštine Bileća za 2019. godinu su, u svim materijalnim aspektima, u skladu sa propisima kojima su regulisane.

Plan javnih nabavki nije datiran, niti ovjeren od strane načelnika Opštine. U toku 2019. godine nije bilo izmjena i dopuna plana javnih nabvaki.  

Kod postupaka javnih nabavki provedenih putem direktnog sporazuma prethodilo je dijeljenje postupaka nabavki, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

Navedeno se odnosi na nabavku izvođenja radova na zamjeni postojećih i ugradnji novih ivičnjaka, sanaciju oštećenih betonskih trotoara, nabavku tampona za nasipanje puta i za nasipanje lokalnih makadamskih puteva, izgradnju betonskih trotoara, izvođenje radova na glodanju asfaltne površine sa odvozom na deponiju. 

Naime, Revizijskim ispitivanjem obuhvaćeno je 19 postupaka provedenih nabavki ukupne vrijednosti od 1.101.136 KM bez PDV-a ili 80% od provedenih postupaka (tri otvorena postupka vrijednosti od 934.666 KM, četiri konkurentska zahtjeva vrijednosti od 98.656 KM i 12 direktnih sporazuma vrijednosti od 67.814 KM), od čega se na nabavke planirane u 2018. godini odnosi 779.626 KM.

"U osam postupaka javnih nabavki koje su bile predmet revizije, a koje su provedene putem direktnog sporazuma prethodilo je dijeljenje postupaka nabavki,  što nije u skladu sa članom 15. stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14). Navedeno se odnosi na nabavaku izvođenja radova na zamjeni postojećih i ugradnji novih ivičnjaka (5.900 KM), sanaciju oštećenih betonskih trotoara (5.900 KM), nabavku tampona za nasipanje puta (5.900 KM) i za
nasipanje lokalnih makadamskih puteva (3.500 KM), izgradnju betonskih trotoara (5.800 KM), izvođenje radova na glodanju asfaltne površine sa odvozom na deponiju (5.900 KM). Navedene vrijednosti su iskazane bez PDV-a." stoji u nalazu Revizije.


Budžet Opštine Bileća za 2019. godinu nije pripremljen i donesen u skladu sa budžetskim kalendarom, nije donesena Odluka o privremenom finansiranju i nije izvršen rebalans budžeta, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske.

"Nakon usvajanja budžeta zaključcima načelnika opštine o realokaciji sredstava izvršena je preraspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.372.544 KM u okviru odjeljenja Opštinske uprave i nižih budžetskih korisnika. Realokacijama po zaključcima načelnika opštine, došlo je do značajnih strukturnih promjena u odnosu na inicijalni budžet, a načelnik Opštine nije predložio rebalans budžeta, što nije u skladu sa tačkom XIX Odluke o izvršenju Budžeta Opštine Bileća za 2019. godinu, kao i sa članom 35. stav (2) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske" piše u izvještaju Revizije.


Kolektivni ugovor za zaposlene u Opštinskoj upravi Bileća nije usklađen sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, u dijelu koji se odnosi na koeficijente za obračun plata zaposlenih. Rješenje o plati funkcionera nije usaglašeno sa Odlukom o platama i drugim primanjima funkcionera Opštine Bileća u pogledu utvrđivanja koeficijenta.

"Kolektivni ugovor za zaposlene u Opštinskoj upravi Bileća nije usklađen sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, u dijelu koji se odnosi na koeficijente za obračun plata zaposlenih. Rješenje o plati funkcionera nije usaglašeno sa Odlukom o platama i drugim primanjima funkcionera Opštine Bileća u pogledu utvrđivanja koeficijenta. Isto tako, član 5. Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima i ostalim pravima iz radnog odnosa zaposlenih u JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost“ Bileća, kojim su određeni koeficijenti za obračun plata, nije usaglašen sa članom 15. stav (1) i (2) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/16)" ukazali su u Glavnoj službi za reviziju.

A da se situacija nije mnogo promijenila ni u 2020. godini pokazuje opštinski sajt na kojem uopšte ne postoji Plan javnih nabavki za 2020. godinu.

Podsjetimo, opština Bileća dobila je novu vlast na proteklim lokalnim izborima a tamo je kandidat SNSD-a Miljana Aleksić poražen od SDS-ovog Veselina Vujovića. 

Pored opštine Bileća, Glavna služba za reviziju javnog sektora provela je reviziju opštine Prnjavor, kojoj je dato mišljenje sa rezervom o finansijskim izvještajima, te pozitivno mišljenje o usklađenosti. Opštini Šamac dato je mišljenje sa rezervom o finansijskim izvještajima i mišljenje sa rezervom o usklađenosti, dok je Zvorniku dato dato je mišljenje sa rezervom o finansijskim izvještajima i mišljenje sa rezervom o usklađenosti.

 

 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.