Studirate, a želite na raspustu raditi u Njemačkoj: Mladi zadovoljni platama, ali ne i smještajem!

Javni poziv studenticama i studentima za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2019. godini…

Maja Isović Dobrijević / 24. Januar 2019

Foto: Ilustracija

 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine pozvala je zainteresovane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2019. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2019. godini je odobreno 150 mjesta, od čega je studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 95 mjesta, studenticama/studentima univerziteta u Republici Srpskoj 48 mjesta i studenticama/studentima univerziteta u Brčko Distriktu BiH 7 mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti: isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija. Ostali uslovi koji prijavljeni moraju ispuniti su dobro vladanje njemačkim jezikom, raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca, studentice/i se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi i spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

Ferijalni rad studenata u SR Nјemačkoj provodi se od 2005. godine, kada je Agencija za rad i zapošljavanje BiH preuzela ovu obavezu od Federalnog zavoda za zapošljavanje, odnosno naslijedila praksu koju je još SFR Jugoslavija zaključila sa SR Njemačkom.

Boris Pupić, stručni saradnik za odnose sa javnošću, informisanje i izdavaštvo Agencije za rad i zapošljavanje BiH rekao je da u posljednjih pet godina u prosjeku između 30 i 50 studenata na ovaj način odu na ferijalni rad u SR Njemačku i tamo stiču radno iskustvo.

“Svi ovi studenti se vrate u BiH, a da su zaradili neku svotu novca, usavršili jezik i stekli određeno radno iskustvo. Prema dosadašnjim iskustvima studenti su angažovani uglavnom u ugostiteljstvu kao pomoćna radna snaga u kuhinjama, zatim kao pomoćna radna snaga u hotelima i odmaralištima. Studenti se pri ferijalnom radu tretiraju jednako kao i drugi radnici i uživaju istu zaštitu u pogledu radnih prava, zdravstvenog osiguranja i osiguranja na radu”, rekao je za BUKU Pupić.

Kada je u pitanju zarada Pupić kaže da je ona jednaka zaradi domaćih radnika na istim poslovima.

“Mi nemamo tane podatke o zaradama, jer one variraju u zavisnosti od posla, pokrajine i poslodavca, ali je bitno da su zarade jednake kao i drugim radnicima na istim poslovima. Do sada nismo imali nekih žalbi studenata. Iskustva su pozitivna i često studenti odlaze na rad i nekoliko godina za redom na način da ih poslodavac lično pozove putem Centralne službe za zapošljavanje stranih radnika (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke. Najveći problem studentima predstavlja smještaj jer su najčešće smješteni u sklopu odmarališta gdje i rade i to su bile i najčešće zamjerke na uslove rada. S druge strane, najviše pohvala su imali na plate i zaradu tokom rada”, ističe Pupić.

Kaže da po javnom pozivu studenti trebaju imati znanje njemačkog jezika na minimum B1 nivou, jer su to neki opšti uslovi koje je postavila njemačka administracija.

PRIJAVA

Prijava treba da sadrži sljedeće: dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom, dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš), dva primjerka Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung) popunjena na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove, uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovne/i studentice/i) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova i ovjerenu kopiju vozačke dozvole (neobavezno).

Više informacija o prijavama pročitajte na stranici Agencije za rad i zapošljavanje.
 

 

 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.